5.05.2013

නෑ ඓහම දෙයක් නෑ 2

අත් අල්ගෙන පාරෙ ගිය තවත් හොදම යාළුවො දෙන්නෙකුගෙ කතාවක්...

නෑ ඓහම දෙයක් නෑ 2

බලාපොරොත්තුවන්න

(ඡායාරූප සහිතයි)

No comments:

Post a Comment