6.14.2011

හොරණ මගුල දා රස කතා

“වේරලියද්දට සෘතිය අල්ලා දුන් ගායකයා“
සහ
“මොකද්ද බොලේ මේ තඩි ෆෝන් එක මල්ලියෙ“
ඇතුළු හොරණ මගුල දා රස කතා
බලාපොරොත්තු වන්න

4 comments:

 1. එල එල......අපිත් දෙන්නමි සප් එක....අපිත් කිසි දෙයක් දැක්කේ නෑ නේ......................

  ReplyDelete
 2. He HE Athal Athal....

  ReplyDelete
 3. ඔය සමිත අයියත් වැඩේ නාගන්න යන්නේ

  ReplyDelete
 4. ඔන්න ඔන්න ඉතින් මල්ලිත් වැඩ නාගන්නයි හදන්නේ..........

  ReplyDelete